Manja slova Veća slova RSS
Nacionalna procedura o imenovanju predstavnika Crne Gore u Upravnim odborima COST akcija


Uslovi za učestvovanje u odobrenim / tekućim COST akcijama

U odobrenim / tekućim COST akcijama mogu da učestvuju predstavnici akademskog, privrednog, javnog i civilnog sektora.

Iz razloga efikasnosti rada COST akcija, pojedinac i istraživač može biti član ili zamjenik u Upravnom odboru u najviše tri akcije.

Članovi u Upravnim odborima COST akcija treba da imaju akademsko zvanje doktora nauka ukoliko dolaze iz akademskih institucija. Ukoliko dolaze iz institucija privrednog, javnog ili civilnog sektora, članovi u Upravnim odborima treba da prikažu svoju ekspertizu u oblasti akcije.

Jedna institucija može predložiti jednu osobu da bude član Upravnog odbora određene akcije (MC member), i najviše dva zamjenika (MC Substitute).

Nacionalni koordinator, na zahtjev tima koji je već uključen, može imenovati još jednog predstavnika u Upravnom odboru, ukoliko se ne imenuje drugi MC član u roku od godinu dana od imenovanja prvog MC člana.

Uloge u COST akcijama

Predstavnik u Upravnom odboru akcije zadužen je za koordinaciju, sprovođenje i upravljanje akcijom.

Prednost pri imenovanju u Upravnim odborima imaju istraživači i pojedinci koji su učestvovali u pripremi predloga odgovarajuće COST akcije (secondary proposer).

Predstavnik u Upravnom odboru akcije treba da vodi evidenciju o učešću naših istraživača u okviru akcije i da, po završetku akcije pošalje, izvještaj nacionalnom COST koordinatoru. Izvještaj treba da sadrži informacije o radu naših istraživača u okviru akcije, kao i učešću naših istraživača u akciji (MC sastanci, konferencije, STSM, trening škole).

Ukoliko MC član ne može da prisustvuje sastanku Upravnog odbora, trebalo bi da na vrijeme o tome obavijesti Chaira akcije i Grant Holder-a i da predloži da se MC zamjeniku pošalje poziv preko е-COST-а.

Predstavnik u Radnoj grupi obavlja zadatke koje zahtijeva akcija kako bi ispunio ciljeve projektnog plana, kao što je opisano u Memorandumu o razumijevanju (MoU).

Saglasnost Chair-a akcije ili predlagača akcije

Potrebno je dobiti saglasnost Chair-a (predlagača) akcije za pristupanje tekućoj akciji.

Pojedinci i istraživači koji su učestvovali u podnošenju predloga projekta (secondary propser-i) ne treba da traže ovu saglasnost. Za saglasnost je dovoljno priložiti pdf i mail korespondencije sa Chair-om/predlagačem akcije.

Koraci za uključenje u odobrenu / tekuću COST akciju:

i. Učešće u COST akciji inicira istraživački tim slanjem zahtjeva za uključenje u određenu, već odobrenu tj. tekuću akciju njenom predsjedavajućem, putem e-maila. Lista svih tekućih akcija (projekata) i kontakti predsjedavajućih mogu se pronaći na veb sajtu COST Asocijacije: https://www.cost.eu/
ii. Predsjedavajući akcije načelno razmatra pismo namjere i upućuje istraživački tim da se obrati nacionalnom COST koordinatoru, radi zvaničnog imenovanja u članstvo akcije.
iii. Nacionalnom COST koordinatoru u Ministarstvu nauke Crne Gore potrebno je dostaviti:

• Saglasnost predsjedavajućeg akcije (Action Chair-a) za učešće istraživačkog tima u određenoj COST akciji (Secondary proposer-i ne treba da traže ovu saglasnost, već je za saglasnost dovoljno priložiti pdf i mail korespondencije sa Chair-om/predlagačem akcije), i

• Nacionalni koordinator može da formira komisiju koja odlučuje o pristupanju traženoj akciji, ukoliko iz dostavljene dokumentacije nije nedvosmisleno jasno da istraživački tim ima kapaciteta za učešće u akciji.
• Nakon odobrenja na nacionalnom nivou (najviše 15 dana od dana podnošenja aplikacije putem e-mejla), nacionalni COST koordinator putem e-COST platforme imenuje istraživače i pojedince za člana i zamjenike u Upravnom odboru COST akcije.

Originalni Prijavni formular za učešće u COST akcijama šalje se:

1. Poštom u papirnoj formi na sljedeću adresu:

Milena Milonjić
COST Nacionalna koordinatorka
Ministarstvo nauke
Rimski trg br. 46
Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 405 307

2. Putem e-mejla milena.milonjic@mna.gov.me u jednom pdf dokumentu (uključujući skenirane potpise i pečat).

Prijave istraživača za priključenje COST akciji razmatraju se prema redosljedu prijema.

Podgorica, 23. jul 2019. godine