Manja slova Veća slova RSS

O Programu


COST (www.cost.eu) je meduvladin okvir za evropsku saradnju u domenu naucnih i tehnoloških istraživanja. U domenu umrežavanja istraživackih timova u srodnim oblastima istraživanja, putem COST-a se ostvaruje snažna interakcija i saradnja koja vodi uspostavljanju partnerstava, zajednickih projekata i objavljivanja naucnih radova.

COST asocijacija se sastoji od 38 zemalja clanica i jedne države saradnice, Izraela. Crna Gora je punopravna clanica COST asocijacije od maja 2015. godine.

COST podržava umrežavanje istraživaca kroz naucne i tehnološke mreže (akcije), koje su otvorene: za sve oblasti nauka (ukljucujuci interdisciplinarne), za nove i originalne ideje (inovativne), partnere (javne i private univerzitete i istraživacke institucije, medunarodne organizacije, NVO, preduzeca), istraživace u svim fazama karijere (mlade i starije istraživace). Za period trajanja Horizonta 2020, COST posebno ima za cilj da doprinese jacanju evropskih istraživackih i inovacionih kapaciteta. Njegove kljucne karakteristike u Horizontu 2020 su: podržavanje izvrsnosti, otvorenost i inkluzija, podržavanje novih ideja i razmjena znanja.

Dužina trajanja akcije je cetiri godine, u cijoj realizaciji ucestvuje najmanje sedam institucija iz zemalja clanica COST-a.

Pospješujuci mobilnost istraživaca širom Evrope, COST akcije su odlicna šansa za razmjenu iskustava sa naucnicima širom svijeta i idealno mjesto za ulazak mladih istraživaca u svijet nauke.

Mogucnosti ucešca za crnogorske institucije:

»Predlaganje novih akcija (poziv za predlaganje akcija je stalno otvoren, u predlogu projekta ucestvuje najmanje sedam institucija iz zemalja clanica COST-a) : http://www.cost.eu/participate/open_call

»Prikljucivanje tekucim akcijama: http://www.cost.eu/COST_Actions/all_actions

»Ocjenjivanje akcija u svojstvu nezavisnih eksperata: http://www.cost.eu/participate/external_experts
Crnogorski istraživaci imaju mogucnost da postanu COST eksperti i daju doprinos u evaluaciji predloga COST akcija, kao i da ucestvuju u ocjenjivanju rezultata COST akcija, po njihovom završetku.

Instrumenti COST akcije:

Sastanci, konferencije, radionice Budžetom COST akcije pokriveni su putni troškovi i troškovi smještaja ucesnika u akciji (kao i troškovi organizacije sastanaka).

Kratkorocne naucne posjete daju mogucnost naucnicima da posjete kolege u drugoj zemlji kako bi ucvrstili saradnju, naucili novu tehniku, napravili odgovarajuca mjerenja koristeci instrumente ili metode koji ne postoje u laboratorijama u njihovoj zemlji. Posebno su namijenjene mladim naucnicima. Traju od 5 dana do 3 mjeseca.

Trening škole - intenzivna obuka u nekoj novoj oblasti u jednoj od laboratorija ili institucija koja ima jedinstvenu opremu ili znanje, a nalazi se u zemljama koje ucestvuju u toj COST akciji. Ucesnici su obicno (ali ne iskljucivo) mladi naucnici (doktoranti i postdoktoranti). Trajanje je obicno manje od 5 dana sa maksimalno 30 ucesnika.

Grantovi za konferencije za doktorante - Grantovi za konferencije pomažu PhD studentima i mladim istraživacima iz ITC zemalja, medu kojima je i Crna Gora, da ucestvuju na medunarodnim naucno-tehnološkim konferencijama, iako konferencije nisu organizovane u okviru odredene COST akcije.

Prednost saradnje u okvirima COST-a je i u cinjenici da se ravnopravnom saradnjom na projektima stvaraju uslovi za sve ostale oblike medunarodne saradnje, a nacionalni program se dovodi u relaciju s istraživanjima u Evropi i svijetu.