Manja slova Veća slova RSS Izvrsnost u nauci

Aktivnosti u okviru ovog stuba imaju za cilj da ojačaju i prošire izvrsnost naučne baze Unije i izgradnju Evropskog istraživačkog prostora kako bi sistem istraživanja i inovacija EU postao konkurentniji na globalnom nivou.

U okviru stuba Izvrsnost u nauci postoje četiri specifična prioriteta:

1. Evropski istraživački savjet - the European Research Council (ERC) obezbjeđuje atraktivno i fleksibilno finansiranje kako bi se omogućilo talentovanim i kreativnim individualnim istraživačima i njihovim timovima da nastave ''istraživanja na granici'' iz svih oblasti nauka, na kompetitivnoj osnovi na nivou Unije.

2. Buduće i nove tehnologije podržavaju kolaborativna istraživanja kako bi se jačao kapacitet u Evropi za dalji razvoj inovacija. One će podsticati naučnu saradnju među disciplinama o idejama visokog rizika (tipa high risk – high gain) i ubrzati razvoj najperspektivnijih područja u nastajanju koji imaju potencijal da ostvare tehnološki i društveni napredak.

3. Marija Sklodowska Kiri Akcije pružaju izvrsne i inovativne istraživačke obuke, kao i atraktivne mogućnosti za unapređenje istraživačke karijere i razmjenu znanja putem prekogranične, kao i međusektorske mobilnosti istraživača u cilju njihove što bolje pripreme u suočavanju sa sadašnjim i budućim društvenim izazovima.

4. Istraživačke infrastructure (uključujući e-infrastrukture) omogućiće pristup vrhunskim evropskim istraživačkim infrastrukturama i obezbijediti podršku inovacijama, ljudskim resursima, javnim politikama i međunarodnoj saradnji.

Zajedno, ovi ciljevi sačinjavaju snažan i uravnotežen skup aktivnosti koje, u skladu s aktivnostima na nacionalnom i regionalnom nivou, obuhvataju širinu evropskih potreba u vezi napredne nauke i tehnologija. Oni teže povećanju izvrsnosti evropskog naučnog potencijala, obezbjeđivanju kontinuiranog priliva vrhunskih svjetskih istraživača u Evropu i omogućavaju pristupa vrhunskim istraživačkim infrastrukturama. Time se želi obezbijediti dugoročna konkurentnost evropskog istraživačkog prostora na svjetskom tržištu kao i prepoznavanje Evrope kao atraktivnog mjesta za istraživački rad. Takođe, njihovo spajanje u jedan stub omogućava im veći nivo koherentnosti, djelovanje na racionalan, pojednostavljen i više fokusiran način, istovremeno zadržavajući kontinuitet koji je od vitalnog značaja za održavanje njihove efektivnosti.