Manja slova Veća slova RSSHorizont 2020

O programu

Horizont 2020 je novi Okvirni program Evropske unije za istraživanje i inovacije za period 2014 - 2020. godine koji objedinjuje aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7), inovacijske aspekte Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i EU doprinos Evropskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT). U pitanju je najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacije koji obuhvata fond od 78,6 milijardi eura dostupnih u narednih sedam godina.

Novi okvirni program doprinosi ostvarivanju ciljeva ključnih strateških dokumenata Evropske unije vezanih za istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije, Strategije “Evropa 2020” i vodeće inicijative “ Unija inovacija” te izgradnji Evropskog istraživačkog prostora.

Vodilja novog okvirnog programa je nuđenje rješenja za investiranja u buduće poslove i razvoj, rješavanja pitanja građana EU o opštoj sigurnosti i okolini, kao i jačanja globalne pozicije EU u istraživanjima, inovacijama i tehnologijama.

Struktura Horizonta 2020 temelji se na tri glavna prioriteta:

1. Izvrsnost u nauci (Excellent Science)

Sastoji se od četiri aktivnosti koje se provode kroz:

- European Research Council (ERC) – jačanje istraživanja u graničnim područjima nauke;

- Future and Emerging Technologies (FET) – jačanje kolaborativnih, transdisciplinarnih istraživanja koja teže nastanku radikalnih inovacija i podržavaju alternativne ciljeve i koncepte;

- Aktivnosti MSCA (Marie Sklodowska Curie Actions) – podrška inovativnim obukama i osposobljavanje istraživača, njihovih vještina, te geografskoj i transdisciplinarnoj mobilnosti i

- Istraživačke infrastrukture (RI) – razvoj i jačanje evropskih istraživačkih infrastruktura svjetske klase, uključujući i e-infrastrukture;

2. Industrijsko liderstvo (Industrial Leadership)

Sastoji se od glavne komponente Liderstvo u razvojnim tehnologijama (LEIT), koja podržava kolaborativne istraživačke i inovacijske projekte sa jakim fokusom na primijenjena istraživanja strateških tehnologija Evrope, odnosno ključnih razvojnih tehnologija (KET). U okviru ovog prioriteta još dvije aktivnosti su osobito važne za mala i srednja poduzeća: Pristup rizičnom kapitalu s naglaskom na osiguranje rizičnog kapitala potrebnog u ranoj fazi inovativnog razvoja i aktivnost Inovacija u malim i srednjim poduzećima pomoću kojih se podstiče njihov rast povećanjem inovativnosti putem raznih instrumenata.

3. Društveni izazovi (Societal Challanges)

Sastoji se od sedam strateških prioriteta:

- Zdravlje, demografske promjene i kvalitet života;

- Bezbjednost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, podmorja i unutrašnjih morskih voda i bioekonomija;

- Sigurna, čista i efikasna energija;

- Pametni, zeleni i integrisani transport;

- Klimatska akcija, životna sredina, efikasnost resursa i sirovi materijali;

- Inkluzivna, inovativna i reflektirajuća društva;

- Sigurna društva – zaštita slobode i bezbjednost Evrope i njenih građana.

Posebne dvije aktivnosti su horizontalnog karaktera: Širenje izvrsnosti i učešća u H2020 i Nauka za društvo i u društvu.

Važan dio Horizonta 2020 predstavljaju i Evropski institut za inovacije i tehnologiju, aktivnosti Udruženog istraživačkog centra (JRC) i program Euratom.

Program doprinosi unapređenju Evropskog istraživačkog prostora (European Research Area) kao jedinstvenog tržišta znanja, istraživanja i inovacija koji omogućava istraživačima, istraživačkim institucijama i poslovnim subjektima da slobodno cirkulišu i međusobno sarađuju kroz takmičenje za izvrsnost.

Direktan doprinos pruža se kroz podršku ERA prioritetima kao što su mobilnost, unapređenje istraživačkih karijera, transfer znanja, učenje politika, jačanja saradnje između država članica i privatnog sektora s ciljem efikasnijeg investiranja, briga o rodnoj ravnopravnosti, etičkim pitanjima i pristupu rezultatima istraživanja.

Horizont 2020 usmjeren je na izvrsnost u istraživanjima i inovacijama, na rješavanje društvenih izazova,(povećanje borja radnih mjesta, produktivnosti rada) i povećanje konkurentnosti industrije sa posebnim akcentom na MSP

Raspodjela Budžeta

 Ministarstvo nauke

Jedna od glavnih karakteristika novog Okvirnog programa je pojednostavljenost pravila za učešće koja se ogledaju u sljedećem:

• Jedinstvena pravila prilagođena su cijelom istraživačkom i inovacijskom ciklusu i usklađen s finansijskim uredbama;
• Jedan projekat – jedna stopa finansiranja od najviše 100% ukupnih prihvatljivih direktnih troškova, osim za aktivnosti vezane za komercijalizaciju i izlazak na tržište, gdje će se primjenjivati maksimalno 70% prihvatljivih troškova, dok se za indirektne troškove priznaje paušalni iznos (flat stopa) od 25%;
• Evaluacioni kriterijumi – izvrsnost, učinak i implementacija (za ERC samo kriterijum izvrsnosti);
• Međunarodno učešće je olakšano, ali bolje štiti interese EU;
• Manje i preciznije kontrole i revizije – najmanji mogući nivo zahtjeva za podnošenje sertifikata o revizijama s krajnjim ciljem prevencije rizika i prevara;
• Poboljšana pravila zaštite intelektualne svojine – osigurana ravnoteža između pravne sigurnosti i fleksibilnosti, a odredbe vezane za zaštitu intelektualne svojine prilagođene su novim oblicima finansiranja s naglaskom na otvoreni pristup istraživačkim publikacijama.

Horizont 2020 karakteriše i širi pristup naročito za mala i srednja poduzeća kroz integrisani pristup pokrivajući cijeli inovacijski ciklus, od faze idejnog koncepta i izvodljivosti preko istraživanja, razvoja i testiranja, pa sve do komercijalizacije i izlaska na tržište.

U ovom programu pojam inovacija nije ograničen samo na komercijalno uvođenje novih ili poboljšanih proizvoda i usluga, već uključuje i druge oblike inovacija kao što su društvene inovacije, inovativni sastavi i usluge, pilot projekti, izrada specifikacija za nove standarde, tržišne replikacije, inovativni poslovni modeli i partnerstva.