Manja slova Veća slova RSS

Ministarstvo nauke


Na osnovu člana 13 stav 1 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti
(„Službeni list CG“, br. 80/10 i 57/14)

MINISTARSTVO NAUKE

o b j a v l j u j e

K O N K U R S

ZA DODJELU GRANTOVA ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKE PROJEKTE


sa ukupnim iznosom sredstava od 1.500.000 €


I. Predmet Konkursa

Predmet Konkursa je dodjela grantova za naučnoistraživačke projekte, koji su u skladu sa tematskim prioritetima, koji su utvrđeni Strategijom naučnoistraživačke djelatnosti: Energija; Informaciono komunikacione tehnologije; Novi materijali, proizvodi i servisi; Medicina i zdravlje ljudi; Poljoprivreda i proizvodnja hrane; Održivi razvoj i turizam; i Nauka, obrazovanje i Identitet.

II. Ciljevi Konkursa

Cilj Konkursa je podizanje kapaciteta istraživačkih timova u Crnoj Gori, kako bi se ojačala kvalitetna i održiva partnerstva i podsticala izvrsnost, čime bi se doprinijelo razvoju društva zasnovanog na znanju i konkurentnosti na međunarodnom nivou.

Fokus je na projektnom angažovanju mladih istraživača (doktoranada i postdoktoranada) za koji su opredijeljena značajna dodatna sredstva. Na taj način, teži se sprječavanju “odliva talenata” i jačanju istraživačkih kapaciteta crnogorskih naučnoistraživačkih ustanova.

Posebni ciljevi Konkursa su:

- Jačanje ljudskih resursa i kreiranje novih radnih mjesta za mlade istraživače;
- Podsticanje interdisciplinarnih istraživanja;
- Podsticanje saradnje sa renomiranim međunarodnim istraživačkim timovima i učešća u međunarodnim programima i projektima;
- Podsticanje saradnje sa privrednim sektorom; i
- Stimulisanje saradnje sa crnogorskom naučnom dijasporom.

III. Uslovi Konkursa

Na Konkurs se mogu prijaviti naučnoistraživački timovi preko naučnoistraživačke ustanove upisane u Registar licenciranih naučnoistraživačkih ustanova u Ministarstvu nauke Crne Gore (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Ustanova podnosilac prijave naučnoistraživačkog projekta ne može se samostalno prijaviti na Konkurs, već u partnerstvu sa najmanje jednom naučnoistraživačkom ustanovom ili partnerom iz privrede, iz zemlje ili inostranstva.


IV. Kriterijumi za izbor projekata i način ocjenjivanja

Kriterijumi za evaluaciju projektnih prijedloga su:

-  Originalnost i kvalitet predloženog programa istraživanja (max 30 bodova);
-  Kapacitet ustanova, Rukovodioca i projektnog tima (max do 25 bodova);
-  Kapacitet za upravljanje projektom i kvalitet predloženog budžeta projekta (max 25 bodova); i
-  Kvalitet programa razvoja mladih istraživača: doktoranda i postoktoranada (max do 20 bodova).

V. Evaluacija projektnih prijava

Proces evaluacije projektnih prijava sprovode međunarodni eksperti koje imenuje Ministarstvo.

Administrativnu provjeru pristiglih prijava na Konkurs vrši Ministarstvo.

Nakon administrativne provjere, sve projektne prijave koje su ispunile tražene uslove, biće upućene na evaluaciju od strane međunarodnih eksperata iz njihove uže oblasti ekspertize.

Sve projektne prijave čija je prosječna ocjena najmanje 70 poena, smatraće se pozitivno ocijenjenim prijavama, dok će za finansiranje biti odobreni projekti u skladu sa pragom koji će se utvrditi u odnosu na raspoloživi budžet (“running threshold”).

Projekti će biti dodijeljeni u sljedećem odnosu:

- 70% projekata će biti iz oblasti: prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških, medicinskih i poljoprivrednih oblasti nauka,
- 30% projekata će biti iz oblasti društvenih i humanističkih nauka.

Ovaj procentualni odnos će biti primijenjen za pozitivno ocijenjene projekte koji su prešli utvrđeni prag.

Lista odabranih naučnoistraživačkih projekata biće objavljena na veb stranici Ministarstva.


VI. Budžet naučnoistraživačkog projekta

Ukupni budžet Ministarstva po ovom Konkursu iznosi 1.500.000 €.

Ministarstvo će sufinansirati projekte u maksimalnom iznosu granta do 70.000 €, odnosno do 100.000 €, ukoliko se projektom predviđa i zapošljavanje mladih istraživača: doktoranada ili postdoktoranada, na puno radno vrijeme.

Podnosilac prijave naučnoistraživačkog projekta, zajedno sa partnerom/ima na projektu, u obavezi je da obezbijedi učešće od minimum 10% od ukupno predloženog budžeta koje može biti izraženo u okviru kategorija prihvatljivih troškova.

Ukoliko je partner na projektu privredno društvo visina opredijeljenih sredstava za dio granta za naučnoistraživački projekat koji je namijenjen ovom privrednom društvu, utvrđuje se u zavisnosti od vrste opravdanog troška i veličine privrednog društva. Maksimalni iznos sredstava podrške utvrđuju se na osnovu pravila državne pomoći za oblast istraživanja, razvoja i inovacija koja možete pogledati u dokumentu Budžet projekta.

Vrste prihvatljivih troškova

Direktni troškovi – angažovanje istraživača/eksperata:

Troškovi istraživačkog tima i upravljanja projektom - najviše 25% od ukupno predloženog budžeta projekta, na godišnjem nivou najviše do:
3 istraživačka mjeseca za Rukovodioca projekta,
2 istraživačka mjeseca za članove istraživačkog tima, i
4 istraživačka mjeseca za mlade istraživače (doktoranada ili postdoktoranada), koji nijesu angažovani na puno radno vrijeme;

Troškovi angažovanja mladih istraživača: doktoranada ili postdoktoranada, na puno radno vrijeme tokom trajanja projekta.

Direktni troškovi – materijalni troškovi:

Troškovi mobilnosti i usavršavanja;
Nabavka ili rentiranje neophodne opreme;
Troškovi za potrošni materijal za istraživanja;
Troškovi za diseminaciju rezultata projekta i popularizacije projekta u društvu (organizovanje konferencija ili događaja, učešće na naučnim konferencijama– najviše jedno učešće po članu tima godišnje; objavljivanje naučnih radova, izrada naučnih publikacija);
Troškovi zaštite intelektualne svojine;
Troškovi pretplate na baze podataka naučnih časopisa; i
Ostali direktni troškovi neophodni za realizaciju projekta.

Indirektni i nepredviđeni troškovi:

• Indirektni troškovi (režijski) koji mogu biti u iznosu od najviše 5% predloženog budžeta projekta;

VII. Sadržaj Prijave projekta

Prijava projekta treba da sadrži:
Potpisan i pečatiran Obrazac Ustanove Podnosioca prijave;
Prijavni obrazac;
Budžet projekta;
Biografije (CV) Rukovodioca projekta i ključnih članova projektnog tima – do 5 članova, kao i mladih istraživača;
Dokaz/Izjava o obezbijeđenom učešću za realizaciju projekta iz sopstvenih izvora;
Obrazac sa podacima o podnosiocu prijave i partnerima u projektu; i
Izjava partnera da će učestvovati u Projektu i njihov doprinos.

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti na crnogorskom i engleskom jeziku, u Word i PDF formatu (budžet i u excel formatu).

Pored navedenog, u slučaju da je partner na projektu privredni subjekat, potrebno je dostaviti i sljedeća dokumenta na crnogorskom jeziku:

• Kopiju Izvoda iz Centralnog registra privrednih subjekata;
• Potvrdu o izmirenim poreskim obavezama ili odgovarajući dokument o reprogramu poreskog duga; i
• Potvrdu ili uvjerenje da protiv privrednog subjekta nije pokrenut i da se ne vodi stečajni postupak ili postupak likvidacije.

VIII. Rok za realizaciju projekata

Odobreni projekti po ovom Konkursu finansiraće se na period do dvije godine, od dana zaključivanja ugovora.

IX. Etička pitanja

Tokom procesa pripreme projektne prijave, podnosilac prijave u obavezi je da vodi računa o poštovanju etičkih principa i pravila.

Ukoliko prijava projekta podrazumijeva neko etičko pitanje, podnosilac prijave u obavezi je da dostavi odobrenje Etičkog odbora (ukoliko je primjenjivo) i/ili dostavi drugi relevantan dokaz o načinu rješavanja etičkog pitanja.

X. Rok za prijavljivanje

Prijave na Konkurs potrebno je dostaviti najkasnije do 20. aprila 2020. godine do 14.00 časova.

XI. Način prijavljivanja

Prijavljivanje se vrši elektronskim putem preko portala Naučna mreža https://naucnamreza.me/konkursi i dostavljanjem iste dokumentacije Ministarstvu u utvrđenom roku, na adresu:
Ministarstvo nauke, Rimski trg br. 46, 81 000 Podgorica.


Kontakt osoba za Konkurs u Ministarstvu nauke:
Jelena Šaranović
Načelnica Direkcije za nacionalne programe
E-mail: jelena.saranovic@mna.gov.me
Tel. 020/405-315