Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Министарство науке


На основу члана 13 став 1 Закона о научноистраживачкој дјелатности
(„Службени лист ЦГ“, бр. 80/10 и 57/14)

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ

о б ј а в л ј у ј е

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЈЕЛУ ГРАНТОВА ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ПРОЈЕКТЕ


са укупним износом средстава од 1.500.000 €


И. Предмет Конкурса

Предмет Конкурса је додјела грантова за научноистраживачке пројекте, који су у складу са тематским приоритетима, који су утврђени Стратегијом научноистраживачке дјелатности: Енергија; Информационо комуникационе технологије; Нови материјали, производи и сервиси; Медицина и здравље људи; Пољопривреда и производња хране; Одрживи развој и туризам; и Наука, образовање и Идентитет.

ИИ. Циљеви Конкурса

Циљ Конкурса је подизање капацитета истраживачких тимова у Црној Гори, како би се ојачала квалитетна и одржива партнерства и подстицала изврсност, чиме би се допринијело развоју друштва заснованог на знању и конкурентности на међународном нивоу.

Фокус је на пројектном ангажовању младих истраживача (докторанада и постдокторанада) за који су опредијељена значајна додатна средства. На тај начин, тежи се спрјечавању “одлива талената” и јачању истраживачких капацитета црногорских научноистраживачких установа.

Посебни циљеви Конкурса су:

- Јачање људских ресурса и креирање нових радних мјеста за младе истраживаче;
- Подстицање интердисциплинарних истраживања;
- Подстицање сарадње са реномираним међународним истраживачким тимовима и учешћа у међународним програмима и пројектима;
- Подстицање сарадње са привредним сектором; и
- Стимулисање сарадње са црногорском научном дијаспором.

ИИИ. Услови Конкурса

На Конкурс се могу пријавити научноистраживачки тимови преко научноистраживачке установе уписане у Регистар лиценцираних научноистраживачких установа у Министарству науке Црне Горе (у даљем тексту: Министарство).

Установа подносилац пријаве научноистраживачког пројекта не може се самостално пријавити на Конкурс, већ у партнерству са најмање једном научноистраживачком установом или партнером из привреде, из земље или иностранства.


ИВ. Критеријуми за избор пројеката и начин оцјењивања

Критеријуми за евалуацију пројектних приједлога су:

-  Оригиналност и квалитет предложеног програма истраживања (маx 30 бодова);
-  Капацитет установа, Руководиоца и пројектног тима (маx до 25 бодова);
-  Капацитет за управљање пројектом и квалитет предложеног буџета пројекта (маx 25 бодова); и
-  Квалитет програма развоја младих истраживача: докторанда и постокторанада (маx до 20 бодова).

В. Евалуација пројектних пријава

Процес евалуације пројектних пријава спроводе међународни експерти које именује Министарство.

Административну провјеру пристиглих пријава на Конкурс врши Министарство.

Након административне провјере, све пројектне пријаве које су испуниле тражене услове, биће упућене на евалуацију од стране међународних експерата из њихове уже области експертизе.

Све пројектне пријаве чија је просјечна оцјена најмање 70 поена, сматраће се позитивно оцијењеним пријавама, док ће за финансирање бити одобрени пројекти у складу са прагом који ће се утврдити у односу на расположиви буџет (“руннинг тхресхолд”).

Пројекти ће бити додијељени у сљедећем односу:

- 70% пројеката ће бити из области: природно-математичких, техничко-технолошких, медицинских и пољопривредних области наука,
- 30% пројеката ће бити из области друштвених и хуманистичких наука.

Овај процентуални однос ће бити примијењен за позитивно оцијењене пројекте који су прешли утврђени праг.

Листа одабраних научноистраживачких пројеката биће објављена на веб страници Министарства.


ВИ. Буџет научноистраживачког пројекта

Укупни буџет Министарства по овом Конкурсу износи 1.500.000 €.

Министарство ће суфинансирати пројекте у максималном износу гранта до 70.000 €, односно до 100.000 €, уколико се пројектом предвиђа и запошљавање младих истраживача: докторанада или постдокторанада, на пуно радно вријеме.

Подносилац пријаве научноистраживачког пројекта, заједно са партнером/има на пројекту, у обавези је да обезбиједи учешће од минимум 10% од укупно предложеног буџета које може бити изражено у оквиру категорија прихватљивих трошкова.

Уколико је партнер на пројекту привредно друштво висина опредијељених средстава за дио гранта за научноистраживачки пројекат који је намијењен овом привредном друштву, утврђује се у зависности од врсте оправданог трошка и величине привредног друштва. Максимални износ средстава подршке утврђују се на основу правила државне помоћи за област истраживања, развоја и иновација која можете погледати у документу Буџет пројекта.

Врсте прихватљивих трошкова

Директни трошкови – ангажовање истраживача/експерата:

Трошкови истраживачког тима и управљања пројектом - највише 25% од укупно предложеног буџета пројекта, на годишњем нивоу највише до:
3 истраживачка мјесеца за Руководиоца пројекта,
2 истраживачка мјесеца за чланове истраживачког тима, и
4 истраживачка мјесеца за младе истраживаче (докторанада или постдокторанада), који нијесу ангажовани на пуно радно вријеме;

Трошкови ангажовања младих истраживача: докторанада или постдокторанада, на пуно радно вријеме током трајања пројекта.

Директни трошкови – материјални трошкови:

Трошкови мобилности и усавршавања;
Набавка или рентирање неопходне опреме;
Трошкови за потрошни материјал за истраживања;
Трошкови за дисеминацију резултата пројекта и популаризације пројекта у друштву (организовање конференција или догађаја, учешће на научним конференцијама– највише једно учешће по члану тима годишње; објављивање научних радова, израда научних публикација);
Трошкови заштите интелектуалне својине;
Трошкови претплате на базе података научних часописа; и
Остали директни трошкови неопходни за реализацију пројекта.

Индиректни и непредвиђени трошкови:

• Индиректни трошкови (режијски) који могу бити у износу од највише 5% предложеног буџета пројекта;

ВИИ. Садржај Пријаве пројекта

Пријава пројекта треба да садржи:
Потписан и печатиран Образац Установе Подносиоца пријаве;
Пријавни образац;
Буџет пројекта;
Биографије (ЦВ) Руководиоца пројекта и кључних чланова пројектног тима – до 5 чланова, као и младих истраживача;
Доказ/Изјава о обезбијеђеном учешћу за реализацију пројекта из сопствених извора;
Образац са подацима о подносиоцу пријаве и партнерима у пројекту; и
Изјава партнера да ће учествовати у Пројекту и њихов допринос.

Наведену документацију потребно је доставити на црногорском и енглеском језику, у Wорд и ПДФ формату (буџет и у еxцел формату).

Поред наведеног, у случају да је партнер на пројекту привредни субјекат, потребно је доставити и сљедећа документа на црногорском језику:

• Копију Извода из Централног регистра привредних субјеката;
• Потврду о измиреним пореским обавезама или одговарајући документ о репрограму пореског дуга; и
• Потврду или увјерење да против привредног субјекта није покренут и да се не води стечајни поступак или поступак ликвидације.

ВИИИ. Рок за реализацију пројеката

Одобрени пројекти по овом Конкурсу финансираће се на период до двије године, од дана закључивања уговора.

ИX. Етичка питања

Током процеса припреме пројектне пријаве, подносилац пријаве у обавези је да води рачуна о поштовању етичких принципа и правила.

Уколико пријава пројекта подразумијева неко етичко питање, подносилац пријаве у обавези је да достави одобрење Етичког одбора (уколико је примјењиво) и/или достави други релевантан доказ о начину рјешавања етичког питања.

X. Рок за пријављивање

Пријаве на Конкурс потребно је доставити најкасније до 20. априла 2020. године до 14.00 часова.

XИ. Начин пријављивања

Пријављивање се врши електронским путем преко портала Научна мрежа хттпс://науцнамреза.ме/конкурси и достављањем исте документације Министарству у утврђеном року, на адресу:
Министарство науке, Римски трг бр. 46, 81 000 Подгорица.


Контакт особа за Конкурс у Министарству науке:
Јелена Шарановић
Начелница Дирекције за националне програме
Е-маил: јелена.сарановиц@мна.гов.ме
Тел. 020/405-315