Manja slova Veća slova RSSMinistarstvo nauke

Dr Sanja Damjanović - Ministarka nauke

Dr Sanja Damjanović rođena je 05. juna 1972. godine u Nikšiću, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Osnovne studije završila je na Fizičkom fakultetu u Beogradu 1995., gdje je pohađala i magistarske studije na smjeru Gravitacija i čestice. Bila je đak generacije, a potom i student generacije za 1995-1996.

U toku magistarskih studija, godinu dana radila je kao asistent na Fizičkom fakultetu u Beogradu, a zatim, 1997. i 1998. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore (UCG).

Sa UCG odlazi na doktorske studije u Hajdelberg, gdje je paralelno sa istaživačkim radom bila predavač na Univerzitetu “Ruprecht-Karl”, Heidelberg, Njemačka. Doktorirala je 2002. godine sa pohvalom “magna cum laude” na temu: “Electron-pair production in Pb-Au collisions at 40A GeV” (“Emisija e+e-parova u Pb-Au interakcijama na energijama 40A GeV”). Doktorska disertacija se odnosi na fundamentalno istraživanje iz oblasti eksperimentalne fizike sudara teških jona pri visokim energijama u okviru CERES/NA45 eksperimenta u CERN-u, Ženeva, Švajcarska.

Nakon toga slijedi post-doktorska pozicija na osnovu zajedničkog ugovora sa Univerzitetom u Heidelberg-u i GSI institutom u Darmstadt-u, a od 2006. godine uslijedila je prestižna pozicija “CERN Fellowship” u vidu trogodišnjih postdoktorskih studija u CERN-u, na temu fundamentalnih istraživanja iz oblasti eksperimentalne fizike sudara teških jona pri visokim energijama u okviru NA60 eksperimenta u CERN-u.

Od 2003. stalno pozicionirana u CERN-u.

Od 2010. godine intenzivno se bavi primijenjenim istraživanjima za CERN i GSI-FAIR projekte, a od 2011. godine stiče prestižno zvanje “Scientific Associate” u CERN-u u saradnji sa GSI institutom, te od 2014. godine i “Staff position in research” u GSI institutu.

Profesionalne aktivnosti:

Od 1999. član međunarodnih timova kroz angažman u dvije velike međunarodne organizacije, CERN (Zeneva, Svajcarska) i GSI-FAIR (Darmstadt, Njemačka), kako u fundamentalnom tako i u primijenjenom istraživanju iz oblasti nuklearne fizike visokih energija.

Teme istraživanja:

Fundamentalno istraživanje: Izučavanje posebnog stanja materije, tzv. kvark-gluonske plazme kreirane pri sudarima teških jona ubrzanih do relativističkih energija, a koja je od direktnog značaja za proučavanje ranog Univerzuma kada je Univerzum bio star čak samo milioniti dio sekunde. Glavna sonda za izučavanje ove vrste materije je produkcija leptonskih parova koja na izvjestan način predstavlja termometar za kvark-gluonsku plazmu. Ujedno, to je i prva identifikacija zračenja nalik Plankovom zračenju.

Primijenjeno istraživanje: Proučavanje polja radijacije (tzv. “radiation field”) nastalog uslijed ubrzanja visoko-energetskih snopova čestica u akceleratorima u cilju zaštite akceleratorskih komponenti (poput superprovodnih magneta) i drugih aspekata dijagnostike snopova čestica.

Autor i koautor je preko 100 publikacija i naučnih izvještaja. Učestvovala je na preko 50 prezentacija na međunarodnim konferencijama, kolokvijumima i seminarima širom svijeta.