Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

Министарство науке објављује Конкурс за додјелу грантова за иновативне пројекте

Министарство науке објављује Конкурс за додјелу грантова за иновативне пројекте
Датум објаве: 05.07.2019 09:20 | Аутор: Министарство науке

Испис Штампај страницу


 

На основу члана 11 Закона о иновативној дјелатности („Службени лист ЦГ“, број 42/16), Правилника о ближим условима и поступку за одобравање и начину коришћења средстава из Буџета Црне Горе за иновативне програме и пројекте од општег интереса („Службени лист ЦГ“, број 81/16) и Рјешења Савјета Агенције за заштиту конкуренције бр. 01-502/4 од 26. јуна 2019. године

 

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ

о б ј а в л ј у ј е

КОНКУРС

ЗА ДОДЈЕЛУ ГРАНТОВА ЗА ИНОВАТИВНЕ ПРОЈЕКТЕ

 

са укупним износом средстава од 700.000 € за грантове за иновативне пројекате (у даљем тексту: пројекти)  по овом Конкурсу

 

И   Предмет Конкурса

Предмет Конкурса је додјела грантова за иновативне пројекте, који су у складу са приоритетим областима утврђеним у Стратегији паметне специјализације (2019-2024).

Приоритетне области утврђене Стратегијом су:

» Одржива пољопривреда и ланац вриједности хране;
» Енергија и одржива животна средина;
» Одрживи и здравствени туризам; и
» Информационо-комуникационе технологије као хоризонтални сектор.

ИИ   Циљеви Конкурса

Циљеви Конкурса су:

» Јачање конкурентности црногорских предузећа кроз суфинансирање развоја иновативних тржишно-оријентисаних производа, услуга и технологија, који имају велики потенцијал за комерцијализацију и тржишну примјену;
» Подршка преносу иновативних идеја из научноистраживачких установа на тржиште, кроз сарадњу са партнерима из привреде или кроз отварање нових предузећа/спин-офф компанија у Црној Гори; и
» Јачање људских ресурса и креирање нових радних мјеста.

Посебни циљеви су:

» Јачање иновативног потенцијала предузећа и њихове препознатљивости у систему иновација;
» Стимулисање технолошких иновација и подстицање комерцијализације, односно примјене иновативних идеја и технологија на тржишту;
» Подстицање запошљавања висококвалификованих кадрова у сектору истраживања и иновација;
» Повећање улагања предузећа у истраживање и развој;
» Подизање нивоа комерцијалне спремности кроз финансирање додатног развоја проналаска/иновације;
» Премошћавање недостатка финасирања између истраживања и комерцијализације;
» Повећање броја патената који имају потенцијала за примјену у пракси;
» Стимулисање сарадње са црногорском научном и привредном дијаспором у циљу стварања услова за њихов повратак, односно чвршће повезивање и реинтеграцију у домаћу заједницу; и
» Подстицање трансфера знања и технологија у сарадњи са домаћим и међународним партнерима из научноистраживачког и привредног сектора.
. 

ИИИ   Буџет по прихваћеном иновативном пројекту

Министарство науке (у даљем тексту: Министарство) ће по прихваћеном пројекту одобрити грант у износу до 100.000 €.

Висина опредијељених средстава из државног буџета за грантове за иновативне пројекте утврђује се у зависности од врсте оправданог трошка и величине привредног субјекта и друге иновативне организације, Корисника гранта, односно партнера на пројекту. Максимални износ средстава подршке, односно максимални интезитети државне помоћи, утврђени су на сљедећи начин:

 

 

Врста оправданог трошка

 

Мало предузеће и иновативне организације до 49 запослених

 

Средње предузеће и иновативне организације до 249 запослених

 

Велико предузеће и иновативне организације преко 250 запослених

 

 

Трошкови особља (маx 3 мјесеца у једној години)

 

50%

 

50%

 

15%

 

Трошкови запошљавања висококвалификованог кадра на пуно радно вријеме током трајања пројекта под условом да се тиме не замјењује друго особље

 

 

100%

 

100%

 

100%

 

 

Експертске/савјетодавне/консултантске услуге за истраживање и развој (маx до 20% вриједности гранта - одобрених средстава за суфинансирање)

 

 

50%

 

50%

 

15%

 

Набавка неопходне релевантне опреме и инструмената у обиму у којем се користе за пројекат и за период коришћења на пројекту (маx до 50% вриједности гранта - одобрених средстава за суфинансирање)

 

 

50%

 

50%

 

15%

 

Трошкови заштите интелектуалне својине (пријава патента и пратећи трошкови, сертификације, стандарди, суштинско испитивање патента, трошкови куповине патента и сл.)

 

 

50%

 

50%

 

15%

 

Остали режијски и други оперативни трошкови, укључујуц́и трошкове материјала, потрошног материјала и сличних производа који се настали директно као резултат пројекта (маx до 10% трошкова особља)

 

 

50%

 

50%

 

15%

 

Трошкови израде прототипа (индустријско истраживање)

 

70%

 

60%

 

50%

 

Студије изводљивости

 

70%

 

60%

 

50%

 

Подносилац пријаве је у обавези да преостали износ средстава финансира из сопствених/других извора и да приложи доказ о обезбијеђеном финансијском учешћу у реализацији пројекта.

Подносилац пријаве не може као дио сопственог финансијског учешћа у реализацији пројекта приказати средства која су му додијељена из било којег јавног домаћег и међународног извора финансирања (Буџет Црне Горе, релевантни међунардни фондови итд.), а за намјене реализације истих активности предложених у пријави иновативног пројекта по овом Конкурсу.

Иста иновативна организација може се пријавити за средства и код других давалаца државне помоћи за исте оправдане трошкове, али под условом да укупни износ државне помоћи (суфинансирања) из свих извора заједно не може прећи највећи дозвољени интензитет помоћи.

 

ИВ  Предвиђени рок за реализацију

Одобрени пројекти по овом Конкурсу финансираће се на период од 12 до 24 мјесеца, односно од децембра 2019./јануара 2020. године најкасније до децембра 2021./јануара 2022. године.

 

В   Услови Конкурса

На Конкурс се могу пријавити иновативне организације у Црној Гори, које испуњавају услове у складу са чланом 15 Закона о иновативној дјелатности (“Службени лист ЦГ”, број 42/16), односно које  су  основане  у  складу  са посебним законом и уписане у Регистар иновативних организација, а у њих спадају: научноистраживачке установе, установе високог образовања, центри изврсности и привредни субјекти (иновационо-предузетнички центар, пословни инкубатор, привредно друштво, односно дио привредног друштва).

Процедура уписа у Регистар иновативних организација отпочела је у јулу 2018. године и континуирано је доступна свим заинтересованим организацијама, а Позив можете погледати на сљедећој wеб страници: хттп://www.мна.гов.ме/вијести/189520/Упис-у-Регистар-иновативних-организација.хтмл 

Правилник о ближим условима за упис у Регистар иновативних организација („Службени лист ЦГ”, бр. 52/16) доступан је на сљедећој wеб страници:  хттп://www.мна.гов.ме/библиотека/правилници 

Подносилац пријаве се не може самостално пријавити на Конкурс, већ у партнерству са најмање једним домаћим правним лицем, које испуњава услове прописане овим Конкурсом.

Партнерство у свом саставу мора имати најмање један привредни субјекат из Црне Горе.

Изузетак од наведеног услова је могућ само у случају да је кроз реализацију пројекта предвиђено оснивање новог предузећа/спин-офф компаније у Црној Гори од стране научноистраживачке установе или привредног друштва.

Ангажовање међународних партнера може бити само по основу уговора о експертским или консултатским услугама.

Уколико је привредни субјекат Подносилац пријаве, потребно је да испуњава сљедеће услове:

» Да је уписано у Централни регистар привредних субјеката Црне Горе;
» Да је уписано у Регистар иновативних организација који води Министарство науке;
» Да има сједиште на територији Црне Горе;
» Да има најмање 2 године пословања прије истека рока за пријављивање;
» Да има позитивно пословање у посљедње двије финансијске године;
» Да редовно извршава обавезе плаћања пореза и доприноса; и
» Да није користило средства из јавног домаћег и међународног извора финансирања, као и донаторских програма, за исте активности предложених у пријави иновативног пројекта по овом Конкурсу. Уколико се иста иновативна организација пријавила за средства и код других давалаца државне помоћи за исте оправдане трошкове, потребно је да достави Изјаву, а како се не би прешао највећи дозвољени интензитет помоћи.

Министарство науке ће по службеној дужности за партнере на пројекту прибавити копију Лиценце за обављање научноистраживачке дјелатности (за научноистраживачке установе) или копију Рјешења о упису у Регистар иновативних организација (за иновативне организације).

Привредни субјекат, партнер на пројекту, у обавези је да додатно достави:

» Да је уписано у Централни регистар привредних субјеката Црне Горе;
» Да има сједиште на територији Црне Горе;
» Да редовно извршава обавезе плаћања пореза и доприноса;
» Да против привредног субјекта није покренут и да се не води стечајни поступак и поступак ликвидације; и
» Да није користило средства из јавног домаћег и међународног извора финансирања, као и донаторских програма, за исте активности и исти ниво технолошке спремности који су обухваћени пројектном пријавом. Уколико се иста иновативна организација пријавила за средства и код других давалаца државне помоћи за исте оправдане трошкове, потребно је да достави изјаву, а како се не би прешао највећи дозвољени интензитет помоћи.

ВИ  Садржај Пријаве пројекта

Пријава пројекта треба да садржи сљедеће:

» Потписан и печатиран Пријавни образац (преузети овдје);
» Буџет пројекта (преузети овдје);
» Кратку презентација пројекта (енг);
» Биографије кључних чланова пројектног тима - максимално 5 чланова (ЦВ темплате);
» Доказ о обезбијеђеном финансијском учешћу у реализацији пројекта из сопствених извора;
» Изјаву Подносиоца пријаве да као дио сопственог финансијског учешћа у реализацији пројекта није приказао средства која су му додијељена из било којег јавног домаћег и међународног извора финансирања (Буџет Црне Горе, релевантни међунардни фондови итд.), а за намјене реализације истих активности предложених у пријави иновативног пројекта по овом Конкурсу. Уколико се иста иновативна организација пријавила за средства и код других давалаца државне помоћи за исте оправдане трошкове, потребно је да достави изјаву, а како се не би прешао највећи дозвољени интензитет помоћи.; и
» Изјаву Подносиоца пријаве да је испунио уговорне обавезе из претходних пројеката финансираних из државног Буџета, у посљедњих пет година.

Доказ о упису у Регистар иновативних организација Министарство науке ће прибавити по службеној дужности.

Поред наведеног, у случају да је Подносилац пријаве привредни субјекат, потребно је доставити додатно и сљедећа документа:

» Копију Извода из Централног регистра привредних субјеката;
» Годишње билансе за претходне двије године;
» Потврду о измиреним пореским обавезама или одговарајући документ о репрограму пореског дуга; и
» Потврду или увјерење да против привредног субјекта није покренут и да се не води стечајни поступак и поступак ликвидације.


ВИИ   Евалуација пројектних пријава

Административну провјеру пристиглих пријава на Конкурс вршиће Министарство. Након административне провјере, све пројектне пријаве које су испуниле тражене услове, биће упућене на евалуацију.

Процес евалуације спроводе међународни експерти и одвија се у двије фазе:

» Прва фаза: Свака пројектна пријава која прође административну провјеру биће упућена на оцјењивање од стране два међународна експерта које именује Министарство. Њихов задатак је да изврше евалуацију одређене пријаве на даљину која је уско повезана са њиховом облашћу експертизе и доставе индивидуални евалуациони извјештај, користећи образац припремљен и достављен од Министарства науке.

» Друга фаза: Пројектне пријаве које буду позитивно оцијењене у првој фази евалуације биће достављење експертима друге фазе евалуације. Другу фазу евалуације спроводи Финална евалуациона комисија (ФЕК) коју чине три међународна експерта које именује Министарство, од којих ће најмање један члан бити задужен за иновативни и комерцијални аспект пројекта.

ВИИИ   Критеријуми за избор пројеката и начин оцјењивања:

Критеријуми за прву фазу евалуације су:

» Квалитет и оригиналност иновативне идеје/иновације (маx 30 бодова);
» Квалитет предложеног плана активности и квалитет буџета пројекта (маx 30 бодова);
» Капацитет Подносиоца пројектне пријаве, партнера и чланова пројектног тима (маx до 30 бодова); и
» Потенцијал за комерцијализацију (маx до 10 бодова).

Критеријуми за другу фазу евалуације су:

» Иновативност и конкурентност (маx 30 бодова);
» Квалитет пројектног плана: техничке карактеристике, управљање пројектом, као и финансијска структура предложеног буџета (маx 30 бодова); и
» Комерцијализација резултата, потенцијал за тржишну примјену и одрживост (маx 40 бодова).

Предност при избору ће имати:

» Подносиоци пријава који у свом пројектном тиму имају младе истраживаче и иноваторе до 35 година живота и/или научнике или привреднике из дијаспоре.
» Подносиоци пријава који стварају нова радна мјеста.
» Подносиоци пријава који предлажу пројекте са потенцијалом за будуће пријављивање у оквиру међународних програма попут ХОРИЗОНТ 2020 и сл.

У фази евалуације, предност при избору ће се узимати у обзир за приоритизацију приједлога пројеката са истим бројем бодова.

Министарство ће донијети одлуку о додјели грантова за иновативне пројекте у складу са препоруком Финалне евалуационе комисије.

Листа одабраних иновативних пројеката биће објављена на wеб страници Министарства науке.

 

ИX   Етичка питања

Током процеса припреме пројектне пријаве, Подносилац пријаве у обавези је да води рачуна о поштовању етичких принципа и правила.

Уколико пријава пројекта подразумијева неко етичко питање, Подносилац пријаве у обавези је да достави одобрење Етичког одбора (уколико је примјењиво) и/или достави други релевантан доказ о начину рјешавања етичког питања.

 

X    Рок за пријављивање

Пријаве на Конкурс потребно је доставити најкасније до 20. септембра 2019. године до 14.00 часова.

 

XИ   Начин пријављивања:

Попуњен и потписан Пријавни образац уз пропратну документацију, потребно је доставити у два штампана примјерка (оригинал и једна копија) на адресу Министарства науке, Римски трг бр. 46, 81 000 Подгорица. Такође, пријаву је потребно поднијети и у електронској форми на сљедећу е-маил адресу: иван.томовиц@мна.гов.ме.   

Колаборативни програм за иновације 2019-2024 на црногорском језику можете преузети овдје

Колаборативни програм за иновације 2019-2024 на енглеском језику можете преузети овдје

 

Контакт особа за Конкурс у Министарству науке:

Маријета Барјактаровић Ланзарди

Начелница Дирекције за иновације и инфраструктуру

Е-маил: маријета.барјактаровиц@мна.гов.ме

Тел. 020/234-577