Manja slova Veća slova RSSSlobodan pristup informacijama u posjedu Ministarstva nauke

1.VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

  - Vodič za slobodan pristup informacijama-2019.pdf
 

2. JAVNI REGISTRI I JAVNE EVIDENCIJE


3. PROGRAM I PLANOVI RADA

   - Program rada MNA za 2018.pdf
   -
Program rada MNA za 2017.pdf
  
- Program rada MNA za 2016.pdf
  
- Program rada MNA za 2015.pdf

4. IZVJEŠTAJI I DRUGA DOKUMENTA O RADU I STANJU U OBLASTIMA U NADLEŽNOSTIMA MINISTARSTVA NAUKE
     
   - Izvjestaj o radu MNA 2017.pdf
   - Izvještaj o radu MNA 2016.pdf
   - Izvještaj o radu MNA 2015.pdf
   - Izvještaj o radu MNA 2014.pdf

5. NACRTI, PREDLOZI I KONAČNI TEKSTOVI STRATEŠKIH DOKUMENATA I PLANOVA I PROGRAMA ZA NJIHOVO SPROVOĐENJE

         » STRATEGIJE
 
6. NACRTI I PREDLOZI ZAKONA I DRUGIH PROPISA

         » ZAKONI

7. POJEDINAČNI AKTI I UGOVORI O RASPOLAGANJU FINANSIJSKIM SREDSTVIMA IZ JAVNIH PRIHODA I DRŽAVNOM IMOVINOM

         » UGOVORI


8. SPISAK DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA, SA NJIHOVIM SLUŽBENIČKIM I NAMJEŠTENIČKIM ZVANJIMA

  

9. SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I LISTA OBRAČUNA NJIHOVIH ZARADA I DRUGIH PRIMANJA I NAKNADA U VEZI SA VRŠENJEM JAVNE FUNKCIJE10. RJEŠENJA I DRUGI POJEDINAČNI AKTI KOJI SU OD ZNAČAJA ZA PRAVA, OBAVEZE I INTERESE TREĆIH LICA

      - Zahtjevi i rješenja za 2019 godinu:

       - Rješenje-UMHCG.pdf
       - Zahtjev-UMHCG.pdf
       - Rješenje-MANS2.pdf
       - Zahtjev-MANS2.pdf
       - Zahtjev-CRNVO6.pdf
       - Zahtjev-CRNVO5.pdf
       - Rješenje-MANS1.pdf
       - Zahtjev-MANS1.pdf
       - Zahtjev-CRNVO4.pdf
       - Zahtjev-CRNVO3.pdf
       - Zahtjev-CRNVO2.pdf
       - Zahtjev-CRNVO 1.pdf       
      - Zahtjevi i rješenja za 2018 godinu:
 
        - Zahtjev-MANS-5.pdf
        - Rješenje-CGO-3.pdf
        - Zahtjev-CGO-3.pdf
        - Rješenje-MANS-2.pdf
        - Zahtjev -Mans-2.pdf
        - Rješenje MANS - 1.pdf
        - Zahtjev - MANS -1.pdf

      - Rješenja za 2017 god. možete preuzeti ovdje

11.  INFORMACIJA KOJOJ JE PO ZAHTJEVU PRISTUP ODOBREN

        Informacije za 2019. godinu:
        Informacije za 2018. godinu:

      - Informacija-CGO-3.pdf